فرم در خواست همکاری
نام و نام خانوادگی (*)
لطفا نام ومام خانوادگی خود را وارد کنید
تاریخ تولد (*)
لطفا تاریخ تولد را وارد کنید
لطفا تاریخ تولد با فرمت روز/ماه/سال وارد کنید
محل تولد
ورودی نامعتبر
کد ملی (*)
لطفا کد ملی 10 رقمی خود را وارد کنید
شماره شناسنامه (*)
لطفا شماره شناسنامه خود را وارد کنید
تلفن ثابت (*)
لطفا تلفن ثابت خود را وارد کنید
موبایل (*)
لطفاایمیل خود را وارد کنید
ایمیل (*)
ورودی نامعتبر
آدرس محل سکونت (*)
لطفافلید آدرس را کامل همراه با کد پستی پر کنید
وضعیت تاهل: (*)
لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
عنوان شغلی که خواهان آن هستید: (*)
لطفا عنوان شغلی را وارد کنید
نام ونشانی فردی که در موارد اظطراری می توان با او تماس گرفت: (*)
لطفا نام ونشانی فردی که در موارد اظطراری می توان با او تماس گرفت وارد کنید
لطفا این فیلد را با فرمت: نام ونام خانوادگی _ تلفن تماس _ نسبت _ نشانی تکمیل کنید
تحصیلات: (*)
لطفا این فیلد را پر کنید
لطفا این فلیدرا با فرمت مقطع-رشته-گرایش-معدل-نوع دانشگاه-محل تحصیل پر کنید
سابق استخدامی (*)
لطفا سوابق استخدامی خود را تکمیل کنید
لطفا سوابق استخدامی خود را از آخرین شغلی
که داشته اید به این شرح پر کنید.
عنوان شغلی ـ نام شرکت ـ فعالیت ـ مدت همکاری ـ نوع همکاری
بیمه داشت یا نداشت ـ حقوق به تومان ـ علت قطع همکاری
   
*مهارت های اداری:
توانایی تایپ (*)
لطفا یکی از فیلد هارا انتخاب کنید
فنون مذاکره: (*)
لطفا یکی از فیلد هارا انتخاب کنید
ICDL: (*)
لطفا یکی از فیلد هارا انتخاب کنید
دفتری اداری: (*)
لطفا یکی از فیلدها را انتخاب کنید
بایگانی و تشکیل پروند: (*)
لطفا یکی از فیلدها را انتخاب کنید
اتوماسیون اداری: (*)
لطفا یکی از فیلدها را انتخاب کنید
وضعیت جسمانی:
وضع مزاجی فعلی:
آیا نسبت به چیزی آلژی دارید(یا داشته اید)؟ (*)
لطفا یکی از فیلدها را انتخاب کنید
آیا دارای نقص عضو یا محدویت جسمی دیگری هستید؟ (*)
لطفا یکی از فیلدها را انتخاب کنید
آیا دچار بیماری های عصبی شده اید؟ (*)
لطفا یکی از فیلدها را انتخاب کنید
آیا در طی پنج سال گذشته عمل جراحی مهمی روی شما انجام گرفته است؟ (*)
لطفا یکی از فیلدها را انتخاب کنید
آیا در طی پنج سال گذشته به خاطر بیماری مهمی بستری شده اید؟ (*)
لطفا یکی از فیلدها را انتخاب کنید
آیا هرگزبه خاطر سانحه در کار از بیمه های بیکاری استفاده نموده اید؟ (*)
لطفا یکی از فیلدها را انتخاب کنید
آیا سیگار می کشید؟ (*)
لطفا یکی از فیلدها را انتخاب کنید
آیا اعتیاد دارید؟ (*)
لطفا یکی از فیلدها را انتخاب کنید
خدمت نظام وضیفه(ویژه برادران)
آیا برگه معافیت پزشکی دارید؟ (*)
لطفا یکی از فیلد هارا انتخاب کنید
آیا برگه معافیت تحصیلی دارید؟ (*)
لطفا یکی از فیلد هارا انتخاب کنید
اگر دوره سربازی را گذرانیده اید: (*)
لطفا این فیلد را پر کنید
این فلید را به ترتیب به این صورت پر کنید: تاریخ ورود به سربازی/ تاریخ پایان سربازی
اطلاعات خانوادگی(مادر،پدر،فرزندان،برادرخواهر)
لطفا این فیلد را پر کنید
لطفا دراین فلید به ترتیب:نام ونام خانوادگی ـ نسبت ـ تاریخ تولد ـ تحصیلات ـ شغل هر کدام از اعضای خانواده را پر کنید
معرف یا معرفان شما چه کسانی هستند؟لطفا نام آنها را نوشته و وابستگی خود را به نامبرده یا نامبر دگان ذک فرمایید؟ (*)
لطفا این فیلد را پر کنید
ایا تا کنون در شرکتهای کفش سابقه همکاری داشته اید؟(با ذکر نام شرکت و مدت همکاری) (*)
لطفا این فلید را پر کنید
اگر بستگان درجه اول(برادر و...)یا درجه دوم (پسر دایی و...)و دوستان در شرکت های کفش شاغل می باشند نام آنها را بنویسید؟
ورودی نامعتبر
چه حقوقی (بریال)را برای خود در این شرکت پیشنهاد می کنید؟ (*)
لطفا این فیلد را پر کنید
بیمه تا چه میزانی برای شما و حتمی است؟ (*)
لطفا این فیلد را پر کنید
خواندن نماز تا چه اندازه برای شم مهم است؟
ورودی نامعتبر
تایید (*)
لطفا تایید کنید